personal injury letter of claim

Krótszy czas na rozpoczęcie sprawy o odszkodowanie

Obowiązek poszkodowanego

Poszkodowany, zgodnie z Irlandzkim prawem  (Civil Liability and Courts Act 2004) powiniem przesłać list do sprawcy informujący o zamiarze domagania sie odszkodowania. List taki powinien wskazywać, na czym polegał czyn niedozwolony sprawcy i dać sprawcy szansę na zaakceptowanie odpowiedzialności za wypadek i odniesione przez poszkodowanego obrażenia. W praktyce taki list ozancza zasygnalizowanie potencjalnej mozliwości wszczęcia sądowej sprawy o odszkodowanie, co jest prawem osoby poszkodowanej.

Od 2004 roku poszkodowany miał 2 miesiące na wysłanie takiego listu. Termin liczony był od daty wypadku/daty odniensienia uszczerbku na zdrowiu. W sytuacji, gdy taki list nie został wysłany w ustawowym terminie, sąd mógł wyciągnąć z tego faktu konsekwencje co do należnych poszkodowanemu kosztów prawnych.

Nowa regulacja

Z chwilą nowelizacji wspomnianej ustawy, co nastąpiło 19 czerwca 2019, poszkodowany ma tylko jeden miesiąc na przesłanie listu. Termin został więc skrócony o połowę, a dodatkowo wprowadzono restrykcyjniejsze konsekwencje braku przesłania takiego listu w zakreślonym terminie. Obecnie sąd powinien (przed nowelizacją „mógł”) wziąść ten fakt pod uwagę decydując o kosztach postępowania.

Konsekwencje

Osoby poszkodowane sa narażone na ryzyko utraty cześci kosztów prawnych, które powinny zostać zapłacone przez sprawcę. W sytuacji nie przesłania listu w ciągu miesiąca od zdarzenia, zwłaszcza w sytuacji braku rozsądnego i uzasadnionego powodu opóźnienia, poszkodowany ryzykuje, że część kosztów należna od sprawcy, nie zostanie zasądzona.

Niezależnie więc od tego, czy ostatecznie poszkodowany zdecyduje się na prowadzenie sprawy o odszkodowanie (jest to jego prawo) powinien rozważyć skontaktowanie się z prawnikiem celem przeanalizowania sprawy i przesłania listu, który w razie ewentualnej sprawy sądowej może uchronić przed nadmiernym obciążaniem kwoty odszkodowania kosztami prawnymi.

Ważne

Obowiązku przesłania w terminie jednego miesiąca listu do sprawcy informującego o zamiarze domagania sie odszkodowaniania nie należy mylić z terminami przedawnienia roszczeń. Dla osoby dorosłej (co do zasady), termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie z tytułu odniesionego uszczerbku na zdrowiu wynosi dwa lata do daty zdarzenia wywołującego ten uszczerbek.