Uprawnienie urlopowe nabywane w trakcie chorobowego

Uprawnienie urlopowe nabywane w trakcie chorobowego

Pracownicy w Irlandii już od 1 sierpnia 2015 roku nabywają uprawnienie do świadczenia urlopowego także za okres przebywania na zwolnieniu chorobowym.

Warunkiem nabycia uprawnienia do urlopu jest przebywania na zwolnieniu chorobowym, które jest potwierdzone zaświadczeniem wystawionym prze zrejestrowanego lekarza.

UWAGA: Przepis nie wspomina, że ma to być lekarz zarejestrowany w Irlandii. Jednakże przepisy innej ustawy, które wprowadziły od 1 stycznia 2023 płatne chorobowe wymagają przedstawienia zaświadczenia chorobowego od lekarza zarejestrowanego w Irlandii.

W takiej sytuacji udzielenie tak nabytego uprawnienia urlopowego (a więc pójście i przebywanie na urlopie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia urlopowego, a nie samo wypłacenie świadczenia urlopowego) powinno nastąpić:
– w tym samym roku urlopowym (zwykle w umowach o pracę jest to rok kalendarzowy, choć może to też być inny okres 12 kolejnych miesięcy np. od 1 marca do 28 lutego kolejnego roku kalendarzowego), lub
– za zgodą pracownika, w okresie pierwszych 6 miesięcy kolejnego roku urlopowego, lub
– w ciągu 15 miesięcy od zakończenia roku urlopowego (w którym uprawnienie nabyto), w sytuacji, gdy udzielenie urlopu, z uwagi na przedłużające się zwolnienie chorobowe (które jednak musi być potwierdzone zwolnieniami lekarskimi) nie było możliwe w okresach opisanych w dwóch powyższych opcjach.

Wypłata samego świadczenia urlopowego
W sytuacji, gdy stosunek pracy ulega zakończeniu (zwolnienie, rozwiązanie stosunku pracy) i uprawnienie urlopowe nie zostało wykorzystane, pracownik ma prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego- ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Zakończenie stosunku pracy to więc jedyna sytuacja, kiedy bez pójścia na urlop przysługuje nam związane z nim świadczenie pieniężnie (czyli pozostając w stosunku pracy mamy uprawnienie do urlopu a nie do samego pieniężnego świadczenia urlopowego).

Terminy na dochodzenie praw
W sytuacji powrotu do pracy po chorobowym, jeżeli pracodawca nie skieruje nas na urlop, możemy złożyć skargę z odpowiedniej ustawy w ciągu 6 miesięcy, od daty, kiedy urlop powinien zostać udzielony. Po tym czasie nasze roszczenie ulegnie przedawnieniu. Wydłużenie terminu do złożenia skargi jest związane z bardzo trudnym ciężarem udowodnienia, dlaczego nie byliśmy w stanie obiektywnie złożyć skargi w ciągu 6 miesięcy. Mamy więc 6 miesięcy od odpowiednio: końca roku urlopowego, upływu 6 miesięcy kolejnego roku urlopowego, 6 miesięcy od upływu okresu 15 miesięcy od zakończenia roku urlopowego, w którym uprawnienie urlopowe nabyliśmy. Należy pamiętać, że to jest skarga o udzielenie urlopu a nie o wypłatę samego świadczenia urlopowego (one też ma zostać wypłacone razem ze skierowaniem na urlop). Sąd ma jednak prawo zasądzić dodatkowo odszkodowanie za złamanie przepisów o prawie do urlopu.

W sytuacji zakończenia stosunku pracy, roszczenie o ekwiwalent pieniędzy z niewykorzystany urlop przedawnia się po upływie 6 miesięcy od zakończenia stosunku pracy.