Co to jest PIAB

PIAB (Komisja ds. Obrażeń Cielesnych) PIAB jest niezależnym organem państwowym Irlandii, który dokonuje oszacowania odszkodowania z tytułu obrażeń ciała. PIAB dokonuje szacunków odszkodowań z tytułu obrażeń ciała odniesionych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy i wypadkach z odpowiedzialnością cywilną. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu obrażeń ciała muszą być rozpatrywane przez PIAB, chyba że zostaną rozstrzygnięte wcześniej w drodze ugody między poszkodowaną osobą a sprawcą/ ubezpieczycielem.

Ja działa Komisja ds. Obrażeń Cielesnych

PIAB pomagama w uczciwym i przejrzystym procesie oceny obrażeń ciała, posiłkując sie dostarczonymi przez poszkodowanego raprotami medycznymi oraz wysyłając do wskazanych przez PIAB niezależnych lekarzy celem dokonania oceny aktualnego stanu zdrowia. PIAB współpracuje ze wszystkimi stronami i podmiotami zainteresowanymi w procesie dochodzenia roszczeń.

Procedura przed Komisją ds. Obrażeń Cielesnych

Krok pierwszy

Wypełnienie formularza wniosku o roszczenie online LUB wypełnienie go i wysłanie do nas pocztą lub e-mailem wraz z kopią dokumentacji medycznej i opłatą wynoszącą 90 EUR, a w przypadku składania wniosków z użyciem formularza online, opłata wynosi 45 EUR.

Osoby poniżej 18 lat muszą być reprezentowane przez „osobę występującą zastępczo w charakterze strony procesowej”, która wystąpi z roszczeniem w ich imieniu.

Krok drugi

Pozwany (osoba lub organizacja, wobec której składane jest roszczenie) otrzymuje powiadomienie o roszczeniu od PIAB.

Krok trzeci

Pozwany, zwykle reprezentowany przez firmę ubezpieczeniową, rozpatruje/zgadza się na oszacowanie Państwa roszczenia przez PIAB. Większość pozwanych wyraża na to zgodę.

Krok czwarty

PIAB może zorganizować niezależne badanie lekarskie.

Krok piąty

PIAB dokonuje szacunków kwoty odszkodowania (wartość pieniężną Państwa roszczenia).

Krok szósty

Zarówno powód jak i pozwany akceptują kwotę odszkodowania. Odszkodowanie zostaje wypłącone. W przeciwnym razie (jeżeli choć jedna ze stron nie zaakceptuje oszacowanej kwoty odszkodowania) wydawana jest Autoryzacja umożliwiająca skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.