Wypadek w samolocie*

Konwencja Montrealska

Dla ochrony pasażerów linii lotniczych podróżujących na trasach międzynarodowych, w 1999 roku powstała Konwencja Montrealska. Określa ona jednolite zasady dotyczące odszkodowań dla 120 krajów, które ją ratyfikowały.

Wypadek w samolocie – kiedy założyć sprawę?

W Irlandii strona poszkodowana ma dwa lata od daty wypadku na wszczęcie postępowania sądowego. Nie ma zastosowania procedura Personal Injuries Assessment Board. Wypadki, które mają miejsce w samolocie, wykraczają poza zakres kompetencji PIAB. Dlatego też żaden wniosek złożony do PIAB nie wstrzyma terminu przedawnienia.

Wypadek w samolocie – miejsce postępowania sądowego

Zgodnie z Konwencją Montrealską (z późniejszymi zmianami) można wytoczyć powództwo w kilku jurysdykcjach: w miejscu wylotu, w miejscu przylotu lub w kraju, w którym mieści się siedziba przewoźnika lotniczego.

Jednak większość zasad i warunków obowiązujących w liniach lotniczych precyzuje jurysdykcję, a Państwo są potencjalnie zobowiązani do jej przestrzegania.

Wypadki w samolocie – ogólne informacje

Wypadek w trakcie lotu obejmuje:

  • Uderzenie bagażem, który wypadł ze schowka nad głową
  • Poślizgnięcia, potknięcia i upadki
  • Poparzenia od gorącego jedzenia i napojów
  • Urazy powstałe podczas turbulencji
  • Wypadki, które miały miejsce podczas wsiadania lub wysiadania z samolotu (tj. na schodach prowadzących do samolotu)

Rozporządzenie szczegółowo określa definicję terminu „przewoźnik lotniczy” (lub w UE „przewoźnik wspólnotowy”), reguluje, czym jest międzynarodowy przewóz pasażerski i jaka jest definicja „pasażera”.

Przewoźnik jest zobowiązany, zgodnie z postanowieniami zasad odpowiedzialności prawnej zawartych w Konwencji, wraz z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej, Rozporządzenie nr 2027/97 (w brzmieniu zmienionym przez Rozporządzenie nr 889/2002), do wypłacenia odszkodowania za poniesione przez Państwa obrażenia i uszkodzenia ciała.

Artykuł 17 (1) Konwencji stanowi, że przewoźnik ponosi odpowiedzialność … w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera tylko pod warunkiem, że wypadek, który spowodował śmierć lub uszkodzenie ciała miał miejsce na pokładzie statku powietrznego…

W przypadku, gdy pasażer jest w stanie dowieść, że obrażenia ciała zostały spowodowane przez wypadek, tj. nieoczekiwane lub nietypowe zdarzenie lub zdarzenie niezależne od pasażera, wówczas pasażer nie musi wykazywać zaniedbania lub winy linii lotniczych i może dochodzić odszkodowania, w zależności od skali i charakteru obrażeń, do wysokości 113,100 SDR (obecnie około €145,000).

Wypadek w samolocie – co należy zrobić

  • Podobnie jak w przypadku każdego wypadku, najpierw należy zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.
  • Należy zgłosić wypadek personelowi pokładowemu i poprosić o sporządzenie, jeśli to możliwe, raportu z wypadku; jeśli jest to problematyczne, należy zgłosić wypadek do administracji lotniska; ewentualnie, jeśli uraz ujawnił się później, należy to zgłosić linii lotniczej na piśmie.
  • Prosimy o zachowanie karty pokładowej
  • Bardzo często ból, który świadczy o tym, że odnieśliśmy pewne obrażenia podczas wypadku, może pojawić się dopiero po obniżeniu poziomu adrenaliny i stresu. Zalecamy wizytę u lekarza GP, nawet jeśli według Państwa są to niewielkie urazy. Warto to zrobić, nawet jeśli ze względu na małe urazy ostatecznie zdecydują się Państwo nie kontynuować sprawy.