Postępowanie spadkowe w Polsce- dostep do składników majątkowych w Irlandii

W przypadku gdy ktoś po śmierci pozostawia spadek w Irlandii, a jego rodzina i bliscy mieszkają na terenie innego kraju, może być konieczne złożenie wniosku w Irlandii o upoważnienie do zarządzania spadkiem, jeśli osoba zmarła posiadała:

 • Zarówno majątek ruchomy jak i nieruchomy w Irlandii.
 • Tylko majątek ruchomy w Irlandii.
 • Tylko nieruchomości w Irlandii.

Taki wniosek będzie wymagany bez względu na to, czy dana osoba zmarła za granicą;

 • Dziedziczenie testamentowe – z ważnym testamentem zagranicznym lub;
 • Dziedziczenie ustawowe – bez ważnego testamentu.

Po śmierci osoby, która sporządziła ważny testament, sąd wydaje dokument upoważnieniający wykonawców testamentu (bliskich osoby zmarłej) do zarządzania spadkiem [grant of probate].

Natomiast gdy osoba zmarła nie spisała testamentu, jej bliscy mogą złożyć wniosek do sądu o upoważnienie wydawane zarządcom spadku podlegającego dziedziczeniu ustawowemu [grant of letters of administration], dzięki czemu będą oni mogli zarządzać spadkiem.

Procedura składania wniosku do Rejestru Spadkowego [probate office] w Irlandii nieznacznie różni się w zależności od tego, czy istnieje ważny testament, czy też nie.

Składniki spadku

Aby określić, jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku w Rejestrze Spadkowym [probate office] w Irlandii, należy najpierw ustalić co wchodzi w skład spadku osoby zmarłej. Do majątku ruchomego zalicza się na przykład pieniądze na kontach bankowych, kasy oszczędnościowe, polisy ubezpieczeniowe, emerytury itd. Z kolei nieruchomości to mieszkania, domy, itd.

Warto zauważyć, że niektóre instytucje mogą wydać majątek o niewielkiej wartości bez konieczności składania wniosku. Jest to pozostawione ich decyzji, ale zwykle jest to dozwolone w przypadku aktywów o niskiej wartości, np. możliwe jest wypłacenie niewielkiej kwoty z konta bankowego, jeśli wynosi ona mniej niż €10,000.

Upoważnienie do zarządzania spadkiem będzie wymagane na przykład w sytuacjach, gdy spadek składa się z:

 • Nieruchomości.
 • Pieniędzy na rachunkach bankowych.
 • Środków pieniężnych ulokowanych na kontach emerytalnych (np. Construction Workers Pension Scheme i inne tego typu programy).
 • Wypłat z polisy ubezpieczeniowej (np. świadczenia z tytułu śmierci w trakcie zatrudnienia).

Co będzie nam potrzebne?

Zanim złożymy jakikolwiek wniosek do Rejestru Spadkowego [probate office], będziemy wymagali okazania opieczętowanej i uwierzytelnionej kopii upoważnienia do zarządzania spadkiem [probate] (lub jego odpowiednika) wydanego w kraju zamieszkania zmarłego.

Jeżeli ten dokument wyraźnie potwierdzi, że dana osoba jest uprawniona do ubiegania się o upoważnienie, to powinno wystarczyć na potrzeby wniosku irlandzkiego.

Natomiast jeżeli z tego dokumentu nie wynika to jasno, wtedy może być wymagane oświadczenie złożone pod przysięgą [affidavit of law]. Jest to dokument prawny przygotowany przez prawnika z kraju pochodzenia, określający prawo danej osoby do ubiegania się o upoważnienie do zarządzania spadkiem zgodnie z prawem tego kraju.

Jak możemy pomóc?

Aby móc dysponować irlandzkim spadkiem po bliskiej osobie, należy uzyskać upoważnienie dla wykonawcy lub zarządcy spadkiem [grant of probate or grant of letters of administration]. Gdy wnioskodawca nie mieszka w Irlandii, musi wyznaczyć prawnika w Irlandii, który w jego imieniu zajmie się tą sprawą i kwestiami podatkowymi. Możemy również doradzić Państwu na wszystkich etapach związanych z Państwa wnioskiem do Rejestru Spadkowego [probate office] i pomóc w następujących kwestiach:

 • Kontaktowanie się z różnymi instytucjami, w tym finansowymi.
 • Doradztwo w zakresie wymaganej dokumentacji.
 • Przygotowywanie i składanie wymaganej dokumentacji.
 • Współpraca z profesjonalnymi tłumaczami, jeśli jest to konieczne.
 • Pomoc w uzyskaniu oświadczenie składanego pod przysięgą [affidavit of law].
 • Pomoc w uzyskaniu irlandzkich numerów PPS (jest to osobisty numer identyfikacyjny, który należy uzyskać jeszcze przed złożeniem wniosku w Rejestrze Spadkowym [probate office]).
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych.

Słowniczek pojęć

 • Dziedziczenie testamentowe (Testate) - Sytuacja, w której osoba zmarła pozostawia ważny testament.
 • Dziedziczenie ustawowe (Intestate) - Sytuacja, w której osoba zmarła nie pozostawia testamentu lub testament jest nieważny.
 • Postępowanie spadkowe [probate] - Proces prawny stworzony do zarządzania majątkiem osób zmarłych.
 • Upoważnienie dla wykonawcy spadku [Grant of Probate] - Jest to dokument prawny wydany przez sąd, który umożliwia osobom bliskim zmarłego zajęcie się jego majątkiem w sytuacji, gdy istnieje ważny testament
 • Upoważnienie dla zarządcy spadku [Grant of Letters of Administration] - Jest to dokument prawny wydany przez sąd, który umożliwia bliskim zmarłego zajęcie się jego majątkiem, gdy nie ma ważnego testamentu.
 • Spadek [Estate] - Termin odnoszący się do wszystkich składników majątku, które dana osoba posiadała w chwili śmierci.
 • Oświadczenie złożone pod przysięgą [Affidavit of Law] - Dokument prawny zaprzysiężony przez niezależnego prawnika, który prowadzi praktykę w kraju zamieszkania.