Uprawnienie urlopowe nabywane w trakcie chorobowego

Uprawnienie urlopowe nabywane w trakcie chorobowego

Pracownicy w Irlandii już od 1 sierpnia 2015 roku nabywają uprawnienie do świadczenia urlopowego także za okres przebywania na zwolnieniu chorobowym.

Warunkiem nabycia uprawnienia do urlopu jest przebywania na zwolnieniu chorobowym, które jest potwierdzone zaświadczeniem wystawionym prze zrejestrowanego lekarza.

UWAGA: Przepis nie wspomina, że ma to być lekarz zarejestrowany w Irlandii. Jednakże przepisy innej ustawy, które wprowadziły od 1 stycznia 2023 płatne chorobowe wymagają przedstawienia zaświadczenia chorobowego od lekarza zarejestrowanego w Irlandii.

W takiej sytuacji udzielenie tak nabytego uprawnienia urlopowego (a więc pójście i przebywanie na urlopie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia urlopowego, a nie samo wypłacenie świadczenia urlopowego) powinno nastąpić:
– w tym samym roku urlopowym (zwykle w umowach o pracę jest to rok kalendarzowy, choć może to też być inny okres 12 kolejnych miesięcy np. od 1 marca do 28 lutego kolejnego roku kalendarzowego), lub
– za zgodą pracownika, w okresie pierwszych 6 miesięcy kolejnego roku urlopowego, lub
– w ciągu 15 miesięcy od zakończenia roku urlopowego (w którym uprawnienie nabyto), w sytuacji, gdy udzielenie urlopu, z uwagi na przedłużające się zwolnienie chorobowe (które jednak musi być potwierdzone zwolnieniami lekarskimi) nie było możliwe w okresach opisanych w dwóch powyższych opcjach.

Wypłata samego świadczenia urlopowego
W sytuacji, gdy stosunek pracy ulega zakończeniu (zwolnienie, rozwiązanie stosunku pracy) i uprawnienie urlopowe nie zostało wykorzystane, pracownik ma prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego- ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Zakończenie stosunku pracy to więc jedyna sytuacja, kiedy bez pójścia na urlop przysługuje nam związane z nim świadczenie pieniężnie (czyli pozostając w stosunku pracy mamy uprawnienie do urlopu a nie do samego pieniężnego świadczenia urlopowego).

Terminy na dochodzenie praw
W sytuacji powrotu do pracy po chorobowym, jeżeli pracodawca nie skieruje nas na urlop, możemy złożyć skargę z odpowiedniej ustawy w ciągu 6 miesięcy, od daty, kiedy urlop powinien zostać udzielony. Po tym czasie nasze roszczenie ulegnie przedawnieniu. Wydłużenie terminu do złożenia skargi jest związane z bardzo trudnym ciężarem udowodnienia, dlaczego nie byliśmy w stanie obiektywnie złożyć skargi w ciągu 6 miesięcy. Mamy więc 6 miesięcy od odpowiednio: końca roku urlopowego, upływu 6 miesięcy kolejnego roku urlopowego, 6 miesięcy od upływu okresu 15 miesięcy od zakończenia roku urlopowego, w którym uprawnienie urlopowe nabyliśmy. Należy pamiętać, że to jest skarga o udzielenie urlopu a nie o wypłatę samego świadczenia urlopowego (one też ma zostać wypłacone razem ze skierowaniem na urlop). Sąd ma jednak prawo zasądzić dodatkowo odszkodowanie za złamanie przepisów o prawie do urlopu.

W sytuacji zakończenia stosunku pracy, roszczenie o ekwiwalent pieniędzy z niewykorzystany urlop przedawnia się po upływie 6 miesięcy od zakończenia stosunku pracy.

Odprawy- Tymczasowe zmiany w ustawie przedłużone

Tymczasowe zmiany w ustawie o odprawach przedłużone

Wiele firm zostało zmuszonych do tymczasowego zwolnienia pracowników lub skrócenia im godzin pracy w czasie pandemii koronawirusa (COVID-19).

Aktualne przepisy

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, prawo dotyczące ubiegania się o wypłatę odprawy z jednoczesną rezygnacją z pracy w przypadku tymczasowego zwolnienia lub skrócenia godzin pracy zostało zmodyfikowane na czas kryzysu wywołanego przez COVID-19. Normalnie, jeżeli pracownik został tymczasowo zwolniony lub skrócono mu godziny pracy, może on ubiegać się od pracodawcy o odprawę z jednoczesną rezygnacją z pracy, jeśli sytuacja utrzymuje się przez 4 tygodnie lub dłużej, lub 6 tygodni w ciągu ostatnich 13 tygodni.

Zmiany

Zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych w interesie publicznym (COVID-19) nie ma możliwości ubiegania się o odprawę w sytuacji nadzwyczajnej, jeżeli tymczasowe zwolnienie lub skrócenie godzin pracy nastąpiło w wyniku pandemii COVID-19. Na tę chwilę okres nadzwyczajny będzie trwał co najmniej do dnia 30 listopada 2020 r.

Co to oznacza

W związku z tym, biorąc pod uwagę fakt, że okres nadzwyczajny został wprowadzony na mocy przepisów, od 13 marca 2020 r., do 10 sierpnia 2020 r., pracownik nie może ubiegać się o odprawę z jednoczesną rezygnacją z pracy,  na skutek skierowania pracownika na przymusowy urlop (lay off) lub przymusowe skrócenie czasu pracy (short time).

Uraz na pokładzie samolotu – definicja wypadku

Urazy odniesione na pokładzie samolotu – definicja wypadku

Orzeczenie wstępne na podstawie art. 267 TFUE do Austriackiego Sądu Najwyższego zawierało wyjaśnienie, co oznacza pojęcie wypadku pociągającego przewoźnika lotniczego do odpowiedzialności na podstawie art. 17 ust. 1 Konwencji Montrealskiej. Konwencja określa jednolite przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu pasażerów, bagażu i towarów statkami powietrznymi. Read more „Uraz na pokładzie samolotu – definicja wypadku”

employment_law-prawo_pracy-hoban-boino-solicitors

Pracownicy agencyjni i zwolnienie z pracy – wskazanie właściwego pozwanego

Pracownicy agencyjni i bezpodstawne zwolnienie z pracy – Znaczenie wskazania właściwego pozwanego

Niedawna sprawa rozpatrywana przez Workplace Relations Commission pokazała trudności, jakie mogą pojawić się w przypadku, gdy pracownik agencji składa skargę o bezpodstawne zwolnienie i wskazuje nieprawidłowego pracodwcę, jako pozwnego. Read more „Pracownicy agencyjni i zwolnienie z pracy – wskazanie właściwego pozwanego”

Zwolnienie z pracy z winy pracodawcy- zanim zrezygnujesz

Zwolnienie z pracy z winy pracodawcy (constructive dismissal)

Z takim konstruktywnym zwolnieniem z pracy mamy do czynienia w sytuacji, kiedy w związku postępowaniem pracodawcy (czyli z winy pracodawcy) osoba zatrudniona rozwiązuje umowę o pracę z uprzednim wypowiedzeniem lub też bez niego. W tym zakresie zachowanie pracodawcy musi być takie, aby uzasadnione było rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia. Read more „Zwolnienie z pracy z winy pracodawcy- zanim zrezygnujesz”

Pracownik w izolacji- decyzja samodzielna lub nakaz pracodawcy

Izolacja- decyzja pracodawcy

Pracodawcy są zobowiązani do kierowania się wytycznymi HSE i nie powinni nakazywać pracownikom pozostanie w domu, jeżlei nie jest to wymagane wytycznymi HSE.

W sytuacji, gdy pracodawca wysyla pracownika do domu, lub nakazuje mu zostać w domu wbrew aktualnym wytycznym HSE, to być może taki pracodwca będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Doradzamy, aby pracownik na piśmie (email, social media, sms) skontaktował się z pracodawcą i potwierdził, że nakazano mu zostać w domu bez wyraźnej do tego podstawy i mimo chęci wykonywania pracy). Później przyjdzie czas na ocenę sytuacji, gdy powstanie problem z dochodami (różnica między wynagrodzeniem a świadczeniami Social Welfare- zgodnie z poniższą informacją). Na taką skargę do sądu pracy WRC będzie 6 miesięcy od końca tygodnia, w którym miało zostać zapłacone wynagrodzenie. Read more „Pracownik w izolacji- decyzja samodzielna lub nakaz pracodawcy”

Gdy pracodawca odmówi ci przyjścia do pracy podczas COVID-19 (Koronawirus)

Lay-off (tymczasowe zwolnienie z pracy; przymusowy urlop bezpłatny)

Jeśli jako pracownik zostaniesz poproszony o nie przyjście do pracy, ponieważ twój pracodawca nie jest w stanie zapewnić ci pracy, nie ma wystarczającej pracy dla wszystkich, tymczasowo zawiesza działalność lub jest zmuszony do zamknięcia zakładu pracy na pewien czas, okres taki nazywa się lay-off. Read more „Gdy pracodawca odmówi ci przyjścia do pracy podczas COVID-19 (Koronawirus)”

Co zrobić, kiedy zarobki lub godziny pracy zostają zredukowane?

W sytuacji, kiedy pracodawca doświadcza spowolnienia gospodarczego, lub jeżeli jest mniej pracy do wykonania, może zaproponować obniżenie wynagrodzenia, lub redukcję godzin pracy. Jeżeli pracodawca poinformuje, że nie jest w stanie kontynuować zatrudnienia na obecnych warunkach, trzeba bardzo uważnie rozważyć prośbę swojego pracodawcy. W tej sytuacji osoba zatrudniona powinna zapytać pracodawcę o szczegóły dotyczące ograniczeń aktywności biznesowej. Read more „Co zrobić, kiedy zarobki lub godziny pracy zostają zredukowane?”

koronawirus prawa pracownika

Uprawnienia pracownika w okresie COVID-19 (koronawirus)

Uprawnienia pracownika w okresie restrykcji wywołanych COVID-19 (koronawirus)

Jeżeli jesteś chory lub poproszono Cię o samo-izolację

Osoby chore mogą być uprawnione do wynagrodzenia chorobowego, jeżeli jest ono przewidziane umową o pracę. Niektóre umowy o pracę przewidują płatność całości lub części wynagrodzenia w trakcie chorobowego przez określoną liczbę tygodni w roku. Warto sprawdzić umowę o pracę. Generalnie pracodawca nie musi płacić wynagrodzenia, kiedy przebywasz na chorobowym, gdyż nie przewidują takiego obowiązku przepisy prawa pracy. Read more „Uprawnienia pracownika w okresie COVID-19 (koronawirus)”

Wypadek drogowy z nieubezpeczonym sprawcą

Co się dzieje kiedy wypadek drogowy spowodował nieubezpieczony sprawca lub sprawca jest nieznany?

Kiedy już dochodzi do wypadku, to zwykle mamy nadzieję, że sprawca pozostanie na miejscu zdarzenia i dojdzie do wymiany danych kontaktowych i numeru polisy ubezpieczeniowej, która okaże się ważna.  Niestety nie zawsze tak jest. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, co w sytuacji, gdy sprawca jest nieubezpieczony lub nieznany (np. ucieknie z miejsca wypadku), a doszło do uszkodzenia pojazdu lub wystąpiły obrażenia osobiste. Read more „Wypadek drogowy z nieubezpeczonym sprawcą”