Uprawnienie urlopowe nabywane w trakcie chorobowego

Uprawnienie urlopowe nabywane w trakcie chorobowego

Pracownicy w Irlandii już od 1 sierpnia 2015 roku nabywają uprawnienie do świadczenia urlopowego także za okres przebywania na zwolnieniu chorobowym.

Warunkiem nabycia uprawnienia do urlopu jest przebywania na zwolnieniu chorobowym, które jest potwierdzone zaświadczeniem wystawionym prze zrejestrowanego lekarza.

UWAGA: Przepis nie wspomina, że ma to być lekarz zarejestrowany w Irlandii. Jednakże przepisy innej ustawy, które wprowadziły od 1 stycznia 2023 płatne chorobowe wymagają przedstawienia zaświadczenia chorobowego od lekarza zarejestrowanego w Irlandii.

W takiej sytuacji udzielenie tak nabytego uprawnienia urlopowego (a więc pójście i przebywanie na urlopie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia urlopowego, a nie samo wypłacenie świadczenia urlopowego) powinno nastąpić:
– w tym samym roku urlopowym (zwykle w umowach o pracę jest to rok kalendarzowy, choć może to też być inny okres 12 kolejnych miesięcy np. od 1 marca do 28 lutego kolejnego roku kalendarzowego), lub
– za zgodą pracownika, w okresie pierwszych 6 miesięcy kolejnego roku urlopowego, lub
– w ciągu 15 miesięcy od zakończenia roku urlopowego (w którym uprawnienie nabyto), w sytuacji, gdy udzielenie urlopu, z uwagi na przedłużające się zwolnienie chorobowe (które jednak musi być potwierdzone zwolnieniami lekarskimi) nie było możliwe w okresach opisanych w dwóch powyższych opcjach.

Wypłata samego świadczenia urlopowego
W sytuacji, gdy stosunek pracy ulega zakończeniu (zwolnienie, rozwiązanie stosunku pracy) i uprawnienie urlopowe nie zostało wykorzystane, pracownik ma prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego- ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Zakończenie stosunku pracy to więc jedyna sytuacja, kiedy bez pójścia na urlop przysługuje nam związane z nim świadczenie pieniężnie (czyli pozostając w stosunku pracy mamy uprawnienie do urlopu a nie do samego pieniężnego świadczenia urlopowego).

Terminy na dochodzenie praw
W sytuacji powrotu do pracy po chorobowym, jeżeli pracodawca nie skieruje nas na urlop, możemy złożyć skargę z odpowiedniej ustawy w ciągu 6 miesięcy, od daty, kiedy urlop powinien zostać udzielony. Po tym czasie nasze roszczenie ulegnie przedawnieniu. Wydłużenie terminu do złożenia skargi jest związane z bardzo trudnym ciężarem udowodnienia, dlaczego nie byliśmy w stanie obiektywnie złożyć skargi w ciągu 6 miesięcy. Mamy więc 6 miesięcy od odpowiednio: końca roku urlopowego, upływu 6 miesięcy kolejnego roku urlopowego, 6 miesięcy od upływu okresu 15 miesięcy od zakończenia roku urlopowego, w którym uprawnienie urlopowe nabyliśmy. Należy pamiętać, że to jest skarga o udzielenie urlopu a nie o wypłatę samego świadczenia urlopowego (one też ma zostać wypłacone razem ze skierowaniem na urlop). Sąd ma jednak prawo zasądzić dodatkowo odszkodowanie za złamanie przepisów o prawie do urlopu.

W sytuacji zakończenia stosunku pracy, roszczenie o ekwiwalent pieniędzy z niewykorzystany urlop przedawnia się po upływie 6 miesięcy od zakończenia stosunku pracy.

Pracownik w izolacji- decyzja samodzielna lub nakaz pracodawcy

Izolacja- decyzja pracodawcy

Pracodawcy są zobowiązani do kierowania się wytycznymi HSE i nie powinni nakazywać pracownikom pozostanie w domu, jeżlei nie jest to wymagane wytycznymi HSE.

W sytuacji, gdy pracodawca wysyla pracownika do domu, lub nakazuje mu zostać w domu wbrew aktualnym wytycznym HSE, to być może taki pracodwca będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Doradzamy, aby pracownik na piśmie (email, social media, sms) skontaktował się z pracodawcą i potwierdził, że nakazano mu zostać w domu bez wyraźnej do tego podstawy i mimo chęci wykonywania pracy). Później przyjdzie czas na ocenę sytuacji, gdy powstanie problem z dochodami (różnica między wynagrodzeniem a świadczeniami Social Welfare- zgodnie z poniższą informacją). Na taką skargę do sądu pracy WRC będzie 6 miesięcy od końca tygodnia, w którym miało zostać zapłacone wynagrodzenie. Read more „Pracownik w izolacji- decyzja samodzielna lub nakaz pracodawcy”

Gdy pracodawca odmówi ci przyjścia do pracy podczas COVID-19 (Koronawirus)

Lay-off (tymczasowe zwolnienie z pracy; przymusowy urlop bezpłatny)

Jeśli jako pracownik zostaniesz poproszony o nie przyjście do pracy, ponieważ twój pracodawca nie jest w stanie zapewnić ci pracy, nie ma wystarczającej pracy dla wszystkich, tymczasowo zawiesza działalność lub jest zmuszony do zamknięcia zakładu pracy na pewien czas, okres taki nazywa się lay-off. Read more „Gdy pracodawca odmówi ci przyjścia do pracy podczas COVID-19 (Koronawirus)”

Co zrobić, kiedy zarobki lub godziny pracy zostają zredukowane?

W sytuacji, kiedy pracodawca doświadcza spowolnienia gospodarczego, lub jeżeli jest mniej pracy do wykonania, może zaproponować obniżenie wynagrodzenia, lub redukcję godzin pracy. Jeżeli pracodawca poinformuje, że nie jest w stanie kontynuować zatrudnienia na obecnych warunkach, trzeba bardzo uważnie rozważyć prośbę swojego pracodawcy. W tej sytuacji osoba zatrudniona powinna zapytać pracodawcę o szczegóły dotyczące ograniczeń aktywności biznesowej. Read more „Co zrobić, kiedy zarobki lub godziny pracy zostają zredukowane?”

koronawirus prawa pracownika

Uprawnienia pracownika w okresie COVID-19 (koronawirus)

Uprawnienia pracownika w okresie restrykcji wywołanych COVID-19 (koronawirus)

Jeżeli jesteś chory lub poproszono Cię o samo-izolację

Osoby chore mogą być uprawnione do wynagrodzenia chorobowego, jeżeli jest ono przewidziane umową o pracę. Niektóre umowy o pracę przewidują płatność całości lub części wynagrodzenia w trakcie chorobowego przez określoną liczbę tygodni w roku. Warto sprawdzić umowę o pracę. Generalnie pracodawca nie musi płacić wynagrodzenia, kiedy przebywasz na chorobowym, gdyż nie przewidują takiego obowiązku przepisy prawa pracy. Read more „Uprawnienia pracownika w okresie COVID-19 (koronawirus)”

Dyskryminacja w miejscu pracy- zwolnienie kobiety w ciąży

Manager restauracji zwolniony z pracy w okresie ciąży wygrywa €30,000 odszkodowania w oparciu o przepisy o dyskryminacji.

Pracownik, którego reprezentowała nasza Kancelaria został zwolniony z pracy w okresie próbnym. Pracodawca wiedział o ciąży. Zwalniając pracownika wskazał na rzekome uchybienia w zarządzaniu restauracją, jako powód zwolnienia w okresie próbnym,. Nie przedstawił jednak dowodów potwierdzjących, że o rzekomych problemach i niewłaściwym wykonywaniu swojej pracy poinformował pracownika, zanim doszło do zwolnienia. Tym samym Adjudication Officer uznał, że rzeczywistym powodem zwolnienia była ciąża pracownika. Postępowanie pracodawcy zostało ocenione na tyle krytycznie, że obok zasądzonego odszkodowania pracodawca został zobowiązany do rewizji swoich procedur oraz przeszkolenia swojego personelu odnośnie dyskryminacji w miejscu pracy.

Pełna treść decyzji z uzasadnieniem dostepna tutaj