Stwierdzenie nabycia spadku dziedziczenie ustawowe

Gdy osoba zmarła nie pozostawia ważnego testamentu, mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Oznacza to, że jej majątek zostanie rozdzielony zgodnie z przepisami ustawowymi.

Pierwszy etap

Zasady dziedziczenia ustawowego zostały określone w ustawie o sukcesji z 1957 roku. Ustawa ta określa nie tylko, kto i co otrzymuje ze spadku, ale także kto jest uprawniony do złożenia wniosku do Rejestru Spadkowego [probate office]. Zatwierdzone pełnomocnictwo do zarządzania spadkiem jest zasadniczo dokumentem, który pozwala bliskiej osobie na rozporządzanie spadkiem w przypadku braku ważnego testamentu. Po pozytywnym rozpatrzeniu takiego wniosku przez Rejestr Spadkowy [probate office], osoba ustanowiona jako zarządca spadku pełni bardzo podobną funkcję co wykonawca testamentu.

Podobnie jak w przypadku wykonawcy testamentu, potencjalny zarządca będzie musiał rozważyć, czy będzie potrzebował pomocy prawnika przy składaniu wniosku do Rejestru Spadkowego.

Obowiązki zarządcy spadku

Jeśli spadek przedstawia jakąś znaczącą wartość, działanie w charakterze zarządcy spadku może być bardzo czasochłonne, a składając wniosek o upoważnienie należy podjąć szereg działań, takich jak:

  • Ustalenie wartości spadku.
  • Kontaktowanie się z różnymi instytucjami, w tym finansowymi.
  • Współpraca ze spadkobiercami.
  • Przygotowywanie i składanie różnych dokumentów do Rejestru Spadkowego (Probate Office).
  • Rozdzielenie spadku po otrzymaniu upoważnienia do zarządzania spadkiem.
  • Przygotowywanie sprawozdań finansowych.

W przypadku niektórych nieruchomości właściwe może być złożenie przez zarządcę spadku osobistego wniosku do Rejestru Spadkowego [probate office]. Jest to zgodne z prawem, ale ważne jest, aby każdy zarządca chcący złożyć taki osobisty wniosek rozumiał ciężar odpowiedzialności, jaki przyjmuje na siebie decydując się na to. O ile sprawa nie jest bardzo oczywista, zazwyczaj zaleca się wcześniejszą konsultację z prawnikiem, aby upewnić się, że nie pojawią się żadne przeszkody prawne.

Jak możemy pomóc?

W Hoban Boino zdajemy sobie sprawę, że po bolesnej stracie kogoś bliskiego, zajmowanie się sprawami spadkowymi może przekraczać Państwa siły, dlatego pragniemy Państwa wspierać podczas przechodzenia przez kolejne etapy tej procedury. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z naszych usług, zadbamy, aby Państwa wniosek do Rejestru Spadkowego [probate office] został prawidłowo wypełniony i pomożemy Państwu we wszelkich kwestiach związanych z zarządzaniem spadkiem Państwa bliskiej osoby z zachowaniem wszystkich terminów.

Koszty

Jeśli chodzi o koszty postępowania spadkowego [probate], ważne jest, aby potencjalni zarządcy spadku pamiętali, że to na nich spoczywa obowiązek zajmowania się spadkiem, a co za tym idzie, obowiązek uzgodnienia kosztów z prawnikiem. Gdy testament dotyczy większej liczby spadkobierców, powinno się każdego z nich powiadomić o wyznaczeniu prawnika. Wysokość kosztów będzie się różnić w zależności od zakresu włożonej pracy, ale będzie to omówione i zatwierdzone jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek czynności w Państwa imieniu.