Wypadki ze skutkiem śmiertelnym*

Niestety, ludzie umierają na skutek wypadków. Bardzo często są to kochający ojcowie i matki zapewniający swoim rodzinom i bliskim wsparcie, w tym utrzymanie finansowe.

Jeżeli ktoś umiera na skutek "bezprawnego działania innej osoby" w okolicznościach, które uprawniałyby osobę poszkodowaną (która zginęła) do dochodzenia roszczeń i uzyskania odszkodowania, wówczas osoba, która byłaby odpowiedzialna za takie działanie, ponosi odpowiedzialność w postępowaniu, które może zostać wszczęte na rzecz osób będących na utrzymaniu zmarłego.

Istnieje kilka bardzo szczegółowych przepisów określających w jaki sposób osoby pozostające na utrzymaniu zmarłej osoby mogą domagać się odszkodowania:

  • Można wszcząć tylko jedno postępowanie (zatem wszystkie uprawnione osoby pozostające na utrzymaniu osoby zmarłej muszą złożyć jeden pozew sądowy).
  • Postępowanie sądowe jest prowadzone przez przedstawiciela ustawowego osoby zmarłej, czyli osobę posiadającą uprawnienia do reprezentowania zmarłego; po upływie 6 miesięcy od śmierci sprawę może wnieść każda z osób pozostających na utrzymaniu zmarłego.
  • To jedno rozpoczęte postępowanie jest prowadzone na rzecz wszystkich osób pozostających na utrzymaniu osoby zmarłej (poniżej znajdują się informacje wyjaśniające, kim jest osoba pozostająca na czyimś utrzymaniu).

Osoba pozostająca na utrzymaniu - definicja

Do grona osób pozostających na utrzymaniu zalicza się:

  • małżonka, partnera cywilnego, rodzica, dziadków, przybranego rodzica, dziecko, wnuka, przybrane dziecko, brata, siostrę;
  • osobę, której małżeństwo (lub związek partnerski) z osobą zmarłą zostało rozwiązane na mocy wyroku orzekającego rozwód ;
  • osobę, która nie pozostawała w związku małżeńskim z osobą zmarłą, ale która do dnia śmierci osoby zmarłej nieprzerwanie z nią mieszkała jako mąż lub żona przez okres nie krótszy niż trzy lata.

Uraz ze skutkiem śmiertelnym - kiedy rozpocząć sprawę?

To bardzo ważne, aby pamiętać, że chociaż termin przedawnienia roszczeń jest taki sam, jeśli chodzi o przedział czasowy - dwa lata od dnia śmierci lub od daty dowiedzenia się o tym przez osobę, na rzecz której rzecz ma toczyć się postępowanie (obowiązuje termin późniejszy), to postępowanie przebiega w inny sposób. Należy pamiętać, że wszystkie osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego powinny zostać ustalone, ponieważ możliwe jest wniesienie tylko jednego powództwa. Ponadto istnieje inny formularz wniosku, który należy złożyć do Injuries Board.

Wypadek ze skutkiem śmiertelnym - odszkodowania

Są trzy kategorie szkód, za które osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego mogą domagać się odszkodowania:

  • szkoda polegająca na utracie świadczeń osobistych, która oznacza utratę wsparcia finansowego w wyniku śmierci (utrata finansowej zależności);
  • cierpienia psychiczne;
  • koszty pogrzebu.

Utrata finansowej zależności 

Odszkodowanie, które może być uzyskane, ma charakter odszkodowania za straty finansowe poniesione przez osoby pozostające na utrzymaniu osoby zmarłej. Odszkodowanie to będzie obliczane w oparciu o uzasadnione przewidywania co do wysokości kwoty przysługującej osobie pozostającej na utrzymaniu, gdyby nie doszło do śmierci. Tak więc, mówiąc prościej, jest to odszkodowanie za straty finansowe poniesione przez osoby, dla których osoba będąca ofiarą śmiertelną stanowiła ich źródło utrzymania. Na przykład, jeżeli chodzi o dziecko osoby zmarłej, będzie to odpowiednik utrzymania finansowego, które byłoby zapewnione, gdyby osoba ta nie zginęła i utrzymywała swoje dziecko przez całe życie, aż do ukończenia przez nie 18 lub 23 roku życia, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły wyższej (third level education).

Odszkodowania z tytułu cierpień psychicznych

Odszkodowania z tytułu cierpień psychicznych wynikających z wypadków śmiertelnych są traktowane inaczej niż inne formy odszkodowań, które można uzyskać. Na przykład rodzic, który niestety był świadkiem śmierci swojego dziecka w wypadku drogowym, może potencjalnie domagać się odszkodowania z tytułu szoku psychicznego (jest to osobne roszczenie), jak również odszkodowania z tytułu cierpienia psychicznego.

Maksymalna kwota, jaka może być przyznana za cierpienia psychiczne osób pozostających na utrzymaniu zmarłego, wynosi €25,394. Jeśli na utrzymaniu osoby zmarłej pozostawało więcej niż jedna osoba, suma ta stanowi całkowitą kwotę, która musi być podzielona między nimi.

Koszty pogrzebu

Wydatki związane z pogrzebem muszą być rozsądne, z uwzględnieniem kultury, zwyczajów, rasy i religii zmarłego. Należy zebrać wszystkie rachunki za wszystkie te wydatki, aby można je było potwierdzić.